සාදරයෙන් පිළිගමු ගල්ලෑල්ල පොත්හලට…

Welcome to Gallella Book Shop

 •  පාසල් උපකරණ
 •  ලිපි ද්‍රව්‍ය
 • පොටෝ කොපි
 • කලර් ප්‍රින්ට්අවුට්
 • ළමා පත්තර
 • අභ්‍යාස පාෙත්
 • සෙල්ලම් භාණ්ඩ
 • ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල

ඔබේ දරැවාග‍ේ පාසල් ආධ්‍යාපනය හා උසස් අධ්‍යාපනය සදහා අවශ්‍ය සියළුම උපකරණ සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය පහසු මිලට  ගල්ලෑල්ල පොත්හල මගින් ලබා ගත හැකිය.විශ්වාසනීය සහා සුහදශීලි සේවාවක් ලබා ගැනීමට එන්න අප හා එක්වන්න.

පාසල් පොත් උපකරණ සදහා 10% වට්ටම් 2022 නව පාසල් වාරයට සියළුම පාසල් පොත් උපකරණ සදහා 10% වට්ටම් සැත්තම්බර් මාසයේ දි ලබා ගත හැකිය

Get Offer
Q ලබා ගත හැකි වර්ග මොනවාද?

පොත් පත්, ළමා පත්තර, පාසල් උපකරණ, ළිපි ද්‍රව්‍ය ඇතුළු සියළුම අවශ්‍යතා. ඇනවුම් කිරීම මගින් ද ලබා ගත හැක.

Hosted by
ගල්ලෑල්ල පොත් හල...
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල ලබා දීම
31 Jul
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය...
 • 3:30 AM - Jul 31,2021
 • 11:30 AM - Aug 31,2021
 • Ratnapura
1 Attendees

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
 • Monday06:30 AM - 07:00 PM
 • Tuesday06:30 AM - 07:00 PM
 • Wednesday06:30 AM - 07:00 PM
 • Thursday06:30 AM - 07:00 PM
 • Friday06:30 AM - 07:00 PM
 • Saturday09:00 AM - 02:00 PM
 • Sunday09:00 AM - 07:00 PM

Additional Details

 • About Us:දුවා දරුවන්ගේ යහපත් අනාගතයක ආමන්ත්‍රණය
  • Rs.Rs.Rs.Rs.
  • Price Range 5.00 - 1000.00

  Claim This Listing