• ස්ටාටර් මෝටර් ඕල්ටනේටර් ජෙනරේටර් ඇතුළු සියළුම විදුලි උපකරණ අළුත්වැඩියාව
  • මෝටර් නැවත එතීම (Motor Re – Winding)
  • IC ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරිම (IC Programming)
  • LED නාම පුවරු සෑදිම
  • Hi-Fi ඇම්ප්ලිෆයර් සහ ස්පීකර් අළුත්වැඩියාව

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Additional Details

  • Postal Address:මැද එලිය, හුංගම
Show all