ජයත බුක්ස් ස්ටෝර් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

Welcome to Jayatha Books Store


ඔබට අවශ්‍යය සියළුම ලිපිද්‍රව්‍ය, ඔබගේ දරුවාග‍ේ පාසල් අධ්‍යාපනය සහ උසස් අධ්‍යාපනය සදහා අවශ්‍ය සියළුම ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ රත්නපුර නගරයේ අඩුම මිලට ජයත බුක්ස් ස්ටෝර් මගින් ලබා ගත හැකිය. විශ්වාසනීය සහ සුහදශීලි සේවාවක් ලබා ගැනීමට එන්න අප හා එක්වන්න.

 • අභ්‍යාස පාෙත්

 • සියළුම පාසල් උපකරණ

 •  ලිපි ද්‍රව්‍ය

 • ඡායා පිටපත් කඩදාසි

 • ළමා පත්තර සහ කතා පොත්

 • විද්‍යා උපකරණ

 • ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල

Q ඔබට ලබා ගත හැකි ලිපි ද්‍රව්‍යය වර්ග මොනවාද?

පාසල් උපකරණ, ලිපි ද්‍රව්‍ය, පොත් පත්, ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල, කාර්යාලයීය උපකරණ, ළමා පත්තර, ඇතුළු සියළුම අවශ්‍යතා ඔබට ලබා ගත හැක.

Q මිළදී ගැනීම් සඳහා වට්ටම් තිබේද?

♦ ඔබගේ මිළදී ගැනීම් සඳහා 20% දක්වා වටිටම් පවතී.
♦ විශේෂ ප්‍රවර්ධන දීමනාවක් ලෙස ඔබගේ රුපියල් 500/= ට වැඩි බිල්පත් සඳහා කහට සතුට 50g තේ පැකැට්ටුවක් නොමිළයේ ලබා ගත හැක.
♦ තොග සඳහා විශේෂ වට්ටම් ලබා ගත හැක.
♦ ලිපිද්‍රව්‍යය, පොත් පත්, ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල සඳහා තොග ඇනවුම් බාර ගනු ලැබේ.

Q ලබා ගත හැකි වෙනත් සේවාවන් මොනවාද?

♦ රීලෝඩ්, ජංගම දුරකතන කාඩ් පත්, ජංගම දුරකතන සේවාවන්
♦ ඡායා පිටපත්, ලැමිනේටින්, බයින්ඩින්, ප්‍රින්ට්අවුට්, වර්ණ ප්‍රින්ට්අවුට්

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
 • Monday06:30 AM - 06:00 PM
 • Tuesday06:30 AM - 06:00 PM
 • Wednesday06:30 AM - 06:00 PM
 • Thursday06:30 AM - 06:00 PM
 • Friday06:30 AM - 06:00 PM
 • Saturday06:30 AM - 06:00 PM
 • Sunday06:30 AM - 06:00 PM

Additional Details

 • Postal Address:No. 10, Darmapala Mawatha, Ratnapura
Show all