සාදරයෙන් පිළිගනිමු ලියනග‍ේ හොටෙල් වෙත…

Welcome to Liyange Hotel…

පළපුරුදු සුපවේදි කාර්යය මණ්ඩලයක් යටතේ පිරිසිදු ගුණාත්මක රසවත් ආහාර ලබා ගැනිමට එක්වන්න අප සමග. සුහදශිලි විශ්වාසවන්ත සේවයක් ලබා දිමට අපි නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරමු. උදෑසන, දහවල් සහ රාත්‍රී සියළුම අහාර වර්ග ලබා ගත හැක.

 • උදෑසන ⇒ ඉඳිආප්ප, පිට්ටු, කැකුළු බත්, පාන් සහ ෂෝටිස් වර්ග.

 • දහවල් ⇒ සුදු බත්, නූඩල්ස්, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වර්ග.

 • රාත්‍රී ⇒ පොල්රොටි, ආප්ප, කොත්තු සහ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වර්ග.


ආහාර ඇනවුම් බාරගනු ලැබේ. – විමසන්න ⇒ 0452229665 | 0716132129

Q ආහාර ඇනවුම් ලබා දිය හැකිද?

ඔව්. ඔබගේ සියළුම උත්සව අවස්ථාවන් සදහා අවශ්‍යය සියළුම ආහාර ඇනවුම් භාරගනු ලැබේ.

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
 • Monday07:00 AM - 09:30 PM
 • Tuesday07:00 AM - 09:30 PM
 • Wednesday07:00 AM - 09:30 PM
 • Thursday07:00 AM - 09:30 PM
 • Friday07:00 AM - 09:30 PM
 • Saturday07:00 AM - 09:30 PM
 • Sunday07:00 AM - 09:30 PM

Additional Details

 • Postal Address:Malawala, Ratnpura
Show all